ചൊവ്വാഴ്‌ച , 28 നവംബർ 2023
Home scrambler 400 x

scrambler 400 x

triumph 400 price announced in uk, check rivals
international

എതിരാളികൾ മാറി ട്രിയംഫ് 400 യൂ കെയിൽ

ഓരോ രാജ്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ മോഡലുകളുടെ വില കമ്പനികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് തന്നെ യൂ കെ യിൽ എത്തിയ ട്രിയംഫ് 400 ട്വിൻസ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് അവിടത്തെ വില പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്....