ശനിയാഴ്‌ച , 9 ഡിസംബർ 2023
Home quiz

quiz

kerala driving licence quiz
Driving licence test

റോഡ് സുരക്ഷക്കുള്ള ആദ്യ പടി

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

kerala driving licence quiz
Driving licence test

രണ്ടാം ഭാഗം

നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട റോഡ് സൈൻസ് വെബ് സ്റ്റോറിസിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. ചില ട്രിക്കുകൾ കൂടി ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

kerala driving licence quiz
Driving licence test

മൂന്നാമത്തെ ആക്റ്റിവിറ്റി

ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

kerala driving licence quiz
Driving licence test

അദ്ധ്യായം നാല്

ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

kerala driving licence quiz
Driving licence test

ചെസ്റ്റ് നമ്പർ 05

അറിയിപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ ( ഇൻഫർമേഷൻ സൈൻസ് ) വെബ് സ്റ്റോറിസിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. ചില ട്രിക്കുകൾ കൂടി ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

kerala driving licence quiz
Driving licence test

ആറാമത്തെ ടാസ്ക്ക്

ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

kerala driving licence quiz
Driving licence test

എപ്പിസോഡ് ഏഴ്

ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

kerala driving licence quiz
Driving licence test

എട്ടാമത്തെ പണി

നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്‌ ചിഹ്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് ഇവയെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സൈനുകൾ കാണിച്ചു തന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ട്രിക്കുകൾ ഇവിടെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്....

kerala driving licence quiz
Driving licence test

ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റ്

ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് മുന്നറിയിപ്പ്‌ ചിഹ്നങ്ങളുടെ പാർട്ട് 2 വിലേക്ക് സ്വാഗതം. നേരത്തെ സീരിസിലെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സെക്ഷനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

kerala driving licence quiz
Driving licence test

ഫൈനൽ ക്വിസ്

ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ