ഞായറാഴ്‌ച , 24 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home patented

patented

honda hawk 11 patented in india
latest News

ഹോണ്ടയുടെ കഫേ റൈസറിനെ പേറ്റൻറ്

ഇന്ത്യയിൽ പുതിയൊരു പേറ്റൻറ് കൂടി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹോണ്ട. ജപ്പാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള കഫേ റൈസർ ഹാക്ക് 11 ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേറ്റൻറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്ക ട്വിനിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവനെയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്....