ശനിയാഴ്‌ച , 9 ഡിസംബർ 2023
Home festivals

festivals

biker upcoming events 2022
latest News

വാഹന പ്രേമികളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉത്സവകാലമാണല്ലോ, പെരുന്നാളും പൂരവുമായി ആഘോഷങ്ങൾ പൊടി പൊടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും ആഘോഷങ്ങൾ ഇങ്ങെത്തി കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു ആഘോഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പ്പെടുത്തലാണ്.   ആദ്യം രണ്ടു ആഘോഷത്തിലേക്കാണ്...