ബുധനാഴ്‌ച , 29 നവംബർ 2023
Home custom

custom

latest News

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സോട്ടിക്ക് ഹിമാലയൻ

മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹൗസുക്കളെ എന്നും വലിയ തോതിൽ പ്രോഹാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇരു ചക്ര ബ്രാൻഡ് ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ്. കസ്റ്റമ് ഹൗസുകൾക്കായി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗ്ലോബൽ കസ്റ്റമ് ബിൽഡ് പ്രോഗ്രാമ് എന്ന പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു....

hunter the flat racer
latest News

ഹണ്ടർ ദി ഫ്ലാറ്റ് റൈസർ

റോയൽ എൻഫീൽഡ് മോഡലുകൾ ഭ്രാന്തമായിൽ കസ്റ്റമ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യക്കാർ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെബാടും വേരുറപ്പിച്ച എൻഫീഡിന് നേരെ കുറച്ചധികം മോഡിഫിക്കേഷൻ കണ്ണുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന്...