അപ്പ്കമിങ് ബൈക്ക് 2021

2021 ൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന പുത്തൻ മോഡലുകൾ

2021 ൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന പുത്തൻ മോഡലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പ്രീമിയം മോഡലുകൾ ഉൾപ്പടെ 10 ഓളം മോഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓരോ കമ്പനികളും പുത്തൻ പുതിയ മോഡലുകളും പുതിയ സെഗ്മെന്റിലേക്കും മോഡലുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ Go to article 

 

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.