മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ 2020

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ബൈക്കുകളെ പരിചയപ്പെടാം

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോഡ് ബൈക്കുക്കളാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത്. ഇത് 2020 ജൂലൈ മാസത്തെ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത   ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മോഡലായ Kawasaki H2R നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം.

View article 

 

 

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.