തെലുഗാനയുടെ EV പോളിസി അവതരിപ്പിച്ചു.

തെലുഗാനയിലെ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹന മേഖലയിൽ വലിയ ഊർജ്ജം നൽകുന്ന നയമാണ് ഇത്.

ഇന്നുമുതൽ 2030 വരെ പ്രാഭല്യത്തിലുള്ള EV പോളിസിയാണ് തെലുഗാനയുടെ   IT മന്ത്രി KT Rama Rao, ഗതാഗത മന്ത്രി Ajay Kumar കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. State Electric Vehicle & Energy Storage Policy എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ നയത്തിൽ  

തെലുഗാനയിൽ 2 ലക്ഷം ഇരുചക്ര, ട്രാക്ടർ  വാഹനങ്ങളുടെ റോഡ് ടാക്‌സ്, ഇൻഷുറൻസ്സ്  എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഒഴിവാകും.  EV ക്കളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിനായി ബാറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണം ,  കൂടുതൽ  ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ ഈ നയത്തിൻറെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ ഏകദേശം 120,000 തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുക.

 ഈ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ തെലങ്കാനയെ EV , എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം  മേഖലകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ  പ്രധാന താവളമാക്കി മാറ്റാനും 29,790 കോടി രൂപയുടെ  നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും തെലുഗാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.