കാവസാക്കിയുടെ W 175, W 250 സ്പെക്

ഇവർക്ക് പുറമേ W 700 ആണ് ഇവൻറെ വല്ലിയേട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള മോഡലാണ്

കവാസാക്കി അടുത്തവർഷം ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസിക് ബൈക്കായ W 175 നൊപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള W 175 ൻറെ ചെറിയൊരു ചേട്ടൻറെയും സ്പെക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Kawasaki W175 Vs W 250

Engine 177  cc, 4-stroke, SOHC, 1 cyl, Air-cooled, Carburettor 250 cc, Fi, Air-cooled, 4-stroke single, SOHC
Power13 PS@ 7,500 rpm18 PS / 7,500 rpm
Maximum Torque13.2 Nm @ 6,000 rpm18 Nm / 5,500 rpm
Transmission5-speed5-speed 
SuspensionTelescopic suspension // Dual shock absorbers 39 mm telescopic // Double-shock
BrakeSingle 220 mm disc //  Drum, 110 mm300 mm disc // 160 mm drum
Wheel80 / 100-17M / C 46P // 100 / 90-17M / C 55P90 / 90-18M / C 51P // 110 / 90-17M / C 60P
Distance to Land165 mm161 mm
Weight126 kg162 kg
Gasoline Capacity13.5 liters13 Liter
PriceIDR 30,800,000 (INR 152,930/-)***74,900,000 (INR 371,898/-)***

***price 13.10.2020 (Kawasaki Indonesia)

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.