റോയൽ എൻഫീൽഡ് ലോക താരങ്ങൾക്ക്  വിലക്കയറ്റം

ട്വിൻസിനും ഹിമാലയനും പുറമേ മറ്റ് മോഡലുകൾക്കും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്

പുത്തൻ തലമുറ റോയൽ എൻഫീൽഡ് Meteor 350 വരാനിരിക്കെയാണ്  റോയൽ എൻഫീൽഡ് നിരയിൽ എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും വിലക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. RE 650 ട്വിൻസ്,  ഹിമാലയൻ എന്നിവർക്ക് 1840 രൂപയോളമാണ് വില കൂടിയിരിക്കുന്നത്.

Interceptor 650 ക്ക് 

Orange Crush: Rs 2,66,755

Silver Spectre and Mark Three: Rs 2,66,755

Ravishing Red and Baker Express: Rs 2,74, 643

Gt 650 ക്ക് 

Glitter and Dust: Rs 2,87,747

Dr. Mayhem and Ice Queen White: Rs 2,90,401

Black Magic and Ventura Blue: Rs 2,82,513

Mister Clean: Rs 3,03,544

Himalayan ന്  

Granite Black: Rs 1,91,401 (vs. Rs 1,89,564)

Snow White: Rs 1,91,401 (vs. Rs 1,89,564)

Sleet Grey: Rs 1,94,155 (vs. Rs 1,92,318)

Gravel Grey: Rs 1,94,155 (vs. Rs 1,92,318)

Lake Blue: Rs 1,95,990 (vs. Rs 1,94,154)

Rock Red: Rs 1,95,990 (vs. Rs 1,94,154)

***ഡൽഹി സ്‌ഷോറൂം പ്രൈസ്.

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.