ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ബൈക്കുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

Most Affordable

ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ബൈക്കുകളെ പരിചയപ്പെടാം. ജപ്പാനീസ് ബൈക്ക് നിർമാതാക്കളായ യമഹ, സുസുക്കി എന്നിവർ അഫൊർടബിൾ കമ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് നിർമാതാക്കളായ ബജാജ്, ഹീറോ, TVS എന്നിവരാണ് ഈ  ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത്.

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.